YDELSER

Jordhotel

Jordhotellet hos Genknus er et godkendt modtageranlæg, hvor du kan aflevere forurenet og uforurenet jord.

Hvad er et jordhotel?

Et jordhotel er et sted, hvor du sikkert kan aflevere din overskydende jord. Jordhotellet hos Genknus er et godkendt modtageranlæg. Det vil sige, at det efterlever loven om miljøbeskyttelse og anlægget kan derved modtage og håndtere jord.

Når du indleverer jord, vil jorden blive opbevaret under kontrollerede og sikre forhold. Jorden vil først blive genanvendt, når den ikke udgør nogen risiko for miljøet. 

Hvorfor skal jorden afleveres på et jordhotel?

Det er den nemmeste og mest sikre måde at komme af med overskydende jord på. Bygge- og anlægsbranchen står ofte tilbage med store mængder af overskydende jord, som efter en jordanalyse sagtens kan genanvendes. Når den overskydende jord bliver indleveret hos et godkendt modtageranlæg, bliver den genanvendt som en del af en miljøvenlig genanvendelsesproces. 

Hvordan foregår indleveringen af jord til et jordhotel?

Overskydende jord indleveres hos jordhotellet. Når vi modtager jorden, vejer vi den på en brovægt. Brovægten fortæller, hvor meget jord der er indleveret. Når mængden er gjort op, skal jorden kategoriseres. Dette foregår ved at foretage en jordanalyse, der afgør, hvor forurenet den indleverede jord er. 

Jorden tilhører enten: 

• Kategori 1: Ren jord
• Kategori 2: Lettere forurenet jord 
• Kategori 3: Stærkt forurenet jord

Hos Genknus modtager vi alle jordtyper, og vi tilstræber at genanvende alt den jord, vi får indleveret. 

Vi støtter op om miljøvenlig genanvendelse af jord. 

Har du spørgsmål

Helle Heelsberg
30 17 72 33